Product was successfully added to your shopping cart.

Aktív Kft. webáruház

Kérdése van?
Keresse ügyfélszolgálatunkat

Kosár

Adatvédelmi- és Adatkezelési Szabályzat

Az AKTÍV Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Kft.

Adatvédelmi- és Adatkezelési Szabályzata

TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK............................................................................................................................

1

1.

AZ ADATKEZELŐ SZEMÉLYE .......................................................................................................

3

2.

FOGALOMMEGHATÁROZÁS....................................................................................................

4

3.

A SZABÁLYZAT CÉLJA.................................................................................................................

6

4.

SZABÁLYZAT HATÁLYA................................................................................................................

6

5.

AZ ADATKEZELÉS ELVEI...............................................................................................................

9

6.

AZ ADATKEZELÉSEK ÁLTALÁNOS CÉLJAI..............................................................................

11

7.

ADATKEZELÉS JOGALAPJA.....................................................................................................

12

8.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA.............................................................................................

12

9.

AZ ADATKEZELŐ NYILATKOZATAI...........................................................................................

13

10.AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT EGYES TEVÉKENYSÉGEK ÉS A KEZELT ADATOK KÖREI

14

10.1Általános rendelkezések az egyes adatkezelési tevékenységek kapcsán, az

Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevétele ..................................................

14

10.2

Információ kérése ............................................................................................................

15

10.3

Ajándékutalvánnyal/kuponnal kapcsolatos adatkezelés ...................................

16

10.4

Hírlevél küldése .................................................................................................................

17

10.5

Weboldalra történő regisztráció..................................................................................

18

10.6

Bejelentkezés a weboldalon.........................................................................................

19

10.7

Webshoppal kapcsolatos adatkezelés .....................................................................

20

10.8

Bankkártya adatokkal kapcsolatos adatkezelés....................................................

22

10.9

Közösségi oldalakon történő jelenlét és marketing................................................

23

10.10

Blog-használat...............................................................................................................

24

10.11

Munkatársak adatainak nyilvántartása.................................................................

25

10.12

Weboldal látogatási adatok ....................................................................................

27

11. ADATFELDOLGOZÁS ÉS ADATTOVÁBBÍTÁS ....................................................................

29

12.ADATBIZTONSÁG, A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSA, AZ

INFORMÁCIÓBIZTONSÁG ...............................................................................................................

32

13. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK .........................................................................................

34

14. EGYÉB RENDELKEZÉSEK........................................................................................................

36

Bevezetés

1.Az AKTÍV Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Kft., mint adatkezelő, a www.aktivkft.hu (továbbiakban: „Aktív Webshop”) üzemeltetője ezúton tájékoztatja ügyfeleit, valamint weboldalának és közösségi oldalainak látogatóit (továbbiakban ezek együttesen: érintett(ek), felhasználó(k) vagy ügyfél/ügyfelek), hogy tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait, ezért adatkezelése során az alábbi adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) értelmében jár el. Az Adatkezelő a Szabályzatnak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot fenntartja. Az adatvédelmi szabályzat mindenkor hatályos változata elérhető a www.aktivkft.hu weboldalon.

2.Hivatkozva az 1. pontra, a jelen Szabályzat az AKTÍV Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Kft. által a www.aktivkft.hu internetes cím alatt üzemeltetett weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódó, és/vagy személyesen, telefonon, e-mail-en, valamint a vonatkozó közösségi oldalon, és/vagy további más módon, vagy fórumon keresztül elérhető adatkezelési tevékenységeket szabályozza.

3.Adatkezelő törekszik arra, hogy minél pontosabban betartsa a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlásait, így különösen az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló 2015. szeptember hó 29. napján kiadott ajánlását, és ezért a lehető legérthetőbben fejezi ki az adatvédelmi szabályokat, szükség esetén példákkal magyarázva azokat, valamint részletesen bemutatja az egyes adatkezelési tevékenységeket, hogy az érintett mindezek ismeretében tudja eldönteni azt, hogy önkéntes hozzájárulását adja azokhoz, vagy sem.

1. AZ ADATKEZELŐ SZEMÉLYE

Jelen Adatvédelmi- és Adatkezelési Szabályzat szempontjából Adatkezelő:

a)AKTÍV Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Kft.

a.székhely: 6344 Hajós, Kossuth utca 21.

b.tényleges adatkezelés címe: 6344 Hajós, Kossuth utca 21.

c.tényleges adatkezelés webcímei (egyben Adatkezelő internetes elérhetőségei):

i.www.aktivkft.hu

ii.https://www.facebook.com/Akt%C3%ADv-Kft- 208931935835581/?fref=ts

d.cg.: 03-09-100194

e.adószám: 10459340-2-03

f.telefonszám: 78/548-044

g.e-mail: info@aktivkft.hu

h.fax: 78/548-031

i.önállóan képviseli: Hévizi János ügyvezető

b)a Munkatárs, akinek tevékenységével kapcsolatban az AKTÍV Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Kft. teljes felelősséget vállal az érintettek személyi köre és harmadik személyek irányában.

2.FOGALOMMEGHATÁROZÁS

-Érintett vagy felhasználó vagy ügyfél: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy, példálózó felsorolással élve az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vevő természetes személy, stb.;

-Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett arcképe, hangja, neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

-Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez, így tehát a hozzájárulásnak 3 alapeleme van: az önkéntesség, a határozottság, és a megfelelő tájékozottság;

-Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja, így a jelen Szabályzat szempontjából Adatkezelő az 1. fejezet a) és b) pontja alapján meghatározott személy;

-Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése, példálózó felsorolással élve (információkérés, ajánlatkérés, stb.);

-Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

-Adatgazda: az a Munkatárs, akinél az adat keletkezett, és/vagy akinek az adathoz hozzáférési jogosultsága van, és/vagy akinek az adatot egy másik adatgazda, vagy harmadik személy továbbította, és/vagy akinek az adat bármilyen más módon a birtokába jutott;

-Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik; a könnyebb érthetőség kedvéért, példálózó felsorolással élve adatfeldolgozás a könyvelési feladatok ellátása;

-Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

-Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

-Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése, így például az adatokat tartalmazó irat ledarálása;

-Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

-Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

-Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés;

-Partner: az Adatkezelő szolgáltatásait szerződés alapján igénybe vevő és/vagy az Adatkezelő szolgáltatásainak teljesítéseit elősegítő (teljesítési segéd) jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, amelyek felé az Adatkezelő - az érintett hozzájárulását követően - személyes adatot továbbít vagy továbbíthat, vagy amelyek az Adatkezelő számára adattárolási, feldolgozási, kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő tevékenységet végeznek vagy végezhetnek;

-Munkatárs: az Adatkezelővel megbízási-, munka- vagy egyéb jogviszonyban levő természetes személy, aki az Adatkezelő szolgáltatásainak ellátásnak, teljesítésének feladatával van bízva és adatkezelési vagy adatfeldolgozási feladatai során személyes adatokkal kapcsolatba kerül vagy kerülhet és akinek tevékenységével kapcsolatban az Adatkezelő teljes felelősséget vállal az érintettek személyi köre és harmadik személyek irányában;

-Weboldal: a www.aktivkft.hu portál és minden aloldala, amelynek üzemeltetője az Adatkezelő;

-Közösségi oldal: minden olyan közösségi oldal, amelyen az Adatkezelő megtalálható, és amelyen történő elektronikus jelenlétet az Adatkezelő saját felelősségére folytatja (tehát nem automatikusan kerül a közösségi oldalra az Adatkezelő, és van lehetősége módosítani a tartalmat), így különösen a facebook.com portálon található https://www.facebook.com/Akt%C3%ADv-Kft-208931935835581/?fref=ts oldal, amelynek gondozását az Adatkezelő végzi;

-„Aktív Webshop”: az Adatkezelő weboldalon, közösségi oldalon, e-mail- en, telefonon vagy más módon, vagy más fórumon keresztül elérhető szolgáltatásainak és termékeinek összefoglaló elnevezése.

3.A SZABÁLYZAT CÉLJA

1.A jelen szabályzat elsődleges célja, hogy az Adatkezelővel kapcsolatba kerülő természetes személyek adatainak kezelésére vonatkozó alapvető elveket és rendelkezéseket meghatározza és betartsa annak érdekében, hogy a természetes személyek magánszférája védelemben részesüljön a vonatkozó törvényi előírásoknak és hatósági állásfoglalásoknak megfelelően.

2.Hivatkozva az 3.1 pontban meghatározottakra, a jelen szabályzat célja annak biztosítása, hogy az Adatkezelő mindenben megfeleljen a hatályos jogszabályok adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseinek, így különösen, de nem kizárólagosan

-az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,

-az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,

-a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény,

-a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény,

-a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseinek.

3.Az Adatkezelő tehát kiemelten fontosnak tartja, egyben elkötelezett az iránt, hogy az érintett által a weboldalon, és/vagy személyesen, telefonon, e-mail-en, közösségi oldalon, vagy más módon, vagy más fórumon keresztül rendelkezésre bocsátott, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény által meghatározott adatokat védelemben részesítse, és az érintetek információs önrendelkezési jogukat tiszteletben tartsa. E körben a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá az érintettek biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez.

4.SZABÁLYZAT HATÁLYA

1.Időbeli hatály: Jelen Szabályzat 2016. augusztus hó 1. napjától további rendelkezésig vagy visszavonásig hatályos.

2.Személyi hatály kiterjed

i.az Adatkezelőre, továbbá

ii.a Munkatársakra, Partnerekre; valamint

iii.azon személyekre, akik adatait e Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák,

iv.továbbá azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.

3.Hivatkozva a 2. pont ii. pontjában meghatározottakra, a Szabályzat személyi hatálya kiterjed a Munkatársakra és a Partnerekre. A Munkatársak egyfelől érintettek is a saját adataik vonatkozásában, ugyanakkor adatgazdák is lehetnek egyúttal, tehát adatkezelőknek is minősülhetnek más érintettek adatainak vonatkozásában és ilyen státuszukban a következő szabályozás vonatkozik rájuk:

a.Adatgazda az a Munkatárs, akinél az adat keletkezett, és/vagy akinek az adathoz hozzáférési jogosultsága van, és/vagy akinek az adatot egy másik adatgazda, vagy harmadik személy továbbította, és/vagy akinek az adat bármilyen más módon a birtokába jutott.

b.Az adatgazda a birtokában lévő adatokat a vonatkozó jogszabályok, valamint a mindenkor hatályos Adatvédelmi- és Adatkezelési Szabályzat előírásainak megfelelően jogosult és köteles kezelni.

c.Adat törlését, zárolását vagy megsemmisítését csak a hozzáférésre jogosult adatgazda, vagy az ügyvezető végezheti el, és kizárólag abban az esetben, ha meggyőződött arról, hogy annak jogszabályban, a mindenkor hatályos Adatvédelmi- és Adatkezelési Szabályzatban, vagy egyéb szabályzatban meghatározott feltételei fennállnak. Amennyiben jogszabály, vagy belső szabályzat előírja, az adatok törlésének, zárolásának, vagy megsemmisítésének tényét az azt végrehajtó adatgazdának, belső adatvédelmi felelősnek, vagy ügyvezetőnek megfelelően dokumentálni kell.

d.Az adatgazda köteles

i.munkafolyamatok megfelelő szabályozása, szervezése útján gondoskodni arról, hogy

1.maradéktalanul érvényesüljenek az adat- maradéktalanul érvényesüljenek az adat- és titokvédelmi előírások;

2.az egyes Munkatársak, Partnerek kizárólag a feladatellátásukhoz szükséges mértékben juthassanak az adatok birtokába; ugyanakkor

3.adatkezelése során a rendelkezésre állás elve érvényesüljön, vagyis az adatok a hozzáférésre jogosult más adatgazda, vagy harmadik személy számára elérhetőek és felhasználhatóak legyenek, ha azok a feladataik elvégzéséhez szükségesek;

4.az adatok illetéktelen harmadik személyek birtokába kerülésének kockázata a lehető legkisebbre csökkenjen; ennek körében például a feladatvégzésével összefüggésben az általa létrehozott, vagy birtokába került, papíron rögzített adatokat (pl. manuálisan kitöltött formanyomtatvány, kinyomtatott Word vagy Excel dokumentum, stb.) köteles megvédeni a jogosulatlan hozzáféréstől, az elveszéstől, a fizikai károsodástól és a megsemmisüléstől. Ennek érdekében az adathordozó dokumentumokat a közvetlen felügyelete alatt, vagy a munkavégzés helyén, illetéktelenek számára nem hozzáférhető, zárt helyen (lezárt fiókban, szekrényben) kell tartania;

5.az adott terület adatkezelési és adatmentési tevékenysége, annak folyamata a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal, továbbá az Adatkezelő szabályzataival összhangban történjen;

ii.az elvárható legnagyobb gondossággal eljárni. Ezzel összefüggésben kötelesek megtenni mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyeket a mindenkor hatályos Adatvédelmi- és Adatkezelési Szabályzat előír, valamint ezen túlmenően is, mindazt, amit az adott helyzetben az ésszerűség megkövetel;

iii.a felhasználói azonosító és a jelszó titkos kezelésére, e feladat teljesítése körében az adatgazda az azonosító és jelszó adatait bármilyen adathordozón csak és kizárólag saját felhasználás céljából rögzítheti, és ez esetben gondoskodnia kell arról, hogy ahhoz rajta kívül senki más ne férhessen hozzá. Az adatgazda az elektronikus adattárolási helyeken rögzített adatokhoz csak a saját hozzáférési jogosultságának keretei között, a saját felhasználói azonosítójával és jelszavával jogosult hozzáférni;

iv.az elektronikusan tárolt elveszésének megakadályozása érdekében a kizárólag általa használt adattárolási helyeken lévő adatokról rendszeres időközönként biztonsági mentést végezni, vagy e feladat elvégzéséről rendszeres időközönként értesíteni a rendszergazdát;

e.Az adatgazda az adatkezelésre, adat- és titokvédelemre vonatkozó jogszabályi rendelkezések, továbbá mindenkor hatályos Adatvédelmi- és Adatkezelési Szabályzat, vagy más belső szabályzat, munkaköri leírás, munkáltatói utasítás rendelkezéseinek megszegése esetén a magatartás, vagy mulasztás jellegétől függően

i.büntetőjogi és/vagy

ii.polgári jogi és/vagy

iii.munkajogi felelősséggel tartozhat.

f.Az adatgazda egyes feladatait a vonatkozó szerződések tartalmazzák, amelyeket a mindenkor hatályos Adatvédelmi- és Adatkezelési Szabályzat, egyéb belső szabályzat, a munkaköri leírás, munkáltatói utasítás további feladatokkal egészíthet ki.

4.Hivatkozva a 2. pont iii. és iv alpontjaiban meghatározottakra, az érintettek személyek köre az alábbiakban kerül meghatározásra. Az Adatkezelő tehát elsősorban azoknak a természetes személyeknek az adatait kezeli, akik

i.a weboldalon keresztül megadott adataikkal a weboldalra regisztráltak, beléptek,

ii.a weboldalon, vagy az info@aktivkft.hu e-mail címre küldött adataikkal, vagy más módon, vagy más fórumon, példálózó felsorolással élve telefonon, vagy a közösségi (facebook) oldalon keresztül, ügyfélkapcsolat kialakítása céljából jelentkeztek, az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vették vagy megigényelték, vagy

iii.a weboldalon, vagy az info@aktivkft.hu e-mail címre küldött adataikkal, vagy más módon, vagy más fórumon keresztül ügyfélkapcsolat kialakításán kívül eső más okból vagy célból – például, mint álláskereső – jelentkeztek az Adatkezelőhöz, vagy

iv.az Adatkezelő szolgáltatásait személyesen igénybe veszik.

5.Az Adatkezelő ezen túlmenően külön adatállományokban kezeli azon személyek adatait is, akik az Adatkezelővel Munkatársi vagy Partneri viszonyban vannak.

6.Tárgyi hatály: Jelen Szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelő minden szervezeti egységében folytatott valamennyi személyes adatokat tartalmazó adatkezelésre függetlenül attól, hogy az elektronikusan és/vagy papíralapon történik. Papíralapú adatkezelés esetében Adatkezelő a jelen szabályzattól formailag különálló archiválási szabályzatot is bevezet és működtet, amely a jelen Szabályzat szerinti általános rendelkezéseket kiegészíti, és amelyre a jelen Szabályzat hatálya kiterjed, ezért a jelen Szabályzat mellékletének tekintendő.

5.AZ ADATKEZELÉS ELVEI

1.Jelen szabályzat rendelkezése valamint az Adatkezelő gyakorlata nem lehet ellentétes az adatkezelési elvekkel.

2.Jelen szabályzat a következő adatkezelési elveket vezeti be kihirdetése napjától, amely elvek kötelező rendelkezések és iránymutatásul szolgálnak olyan kérdésekben, amelyeket a jelen szabályzat nem tárgyal.

a.Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. – Célhoz kötöttség elve –

b.Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Mindezeknek megfelelően Adatkezelő csak és kizárólag olyan adatot kezel, amely feltétlenül szükséges. – Arányosság, szükségesség elve –

c.A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

d.Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

e.Megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazásával az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében az Adatkezelő gondoskodik a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozásáról.

f.Az érintett általi adatszolgáltatás önkéntes. Az Adatkezelő a személyes adatot az érintett beleegyezésével kezeli. Az önkéntes hozzájáruláson, mint belegyezésen érteni kell azt a felhasználói magatartást is, amellyel a felhasználó a weboldal használatával elfogadja, hogy rá nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan kiterjed, vagy azt a magatartást, amely során – előzetes tájékoztatás után – az érintett az Adatkezelő által üzemeltetett kamerarendszerrel megfigyelt területre belép és ott tartózkodik.

g.Az Adatkezelő a személyes adatokat harmadik személy részére csak kivételesen és abban az esetben továbbítja, valamint az általa kezelt adatbázist más adatkezelővel csak abban az esetben

kapcsolja össze, ha az érintett ahhoz kifejezetten hozzájárul, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

h.Az Adatkezelő szolgáltatásaival és az adatkezelés céljával összhangban, az érintett kifejezetten elfogadja azt, hogy személyes adatait az Adatkezelő a Partner(ek) felé továbbíthatja, ha a Partner(eke)t számára előzetesen megnevezte és a Partner(ek) tevékenysége az Adatkezelő érintett számára történő teljesítését elősegíti.

i.Az Adatkezelő személyes adatot harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem továbbít.

6.AZ ADATKEZELÉSEK ÁLTALÁNOS CÉLJAI

1.Összhangban a jelen szabályzat céljával, az adatkezelések általános céljai a következők:

a.Adatkezelővel kötött vagy kötendő szerződések előkészítése, megkötése, végrehajtása, így különösen

i.az érintett, a Munkatárs, a Partner adatainak felvétele, tárolása és kezelése a velük történő kapcsolatfelvételhez és kapcsolattartáshoz; valamint

ii.az érintetti adatok kezelése az érintett irányába a szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban;

iii.a Munkatárs adatainak kezelése a szerződéses viszonyából fakadó kötelezettségeinek teljesítésével kapcsolatban;

iv.a Partner adatainak kezelése a szerződéses viszonnyal kapcsolatban;

v.Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételét szolgáló egyéb adatállományok kezelése;

vi.érintett adatainak továbbítása a Partner irányába, amennyiben az elkerülhetetlen, az érintett irányába történő szolgáltatást elősegíti és ahhoz az érintett előzetesen hozzájárult;

vii.a Partner adatainak továbbítása az érintett irányába;

b.Adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítése, jogos érdekeinek érvényesítése;

c.Adatkezelővel kötött szerződés megszűnését követően a szerződésből származó jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, így különösen a szerződésen alapuló igények érvényesítése;

d.Adatkezelő szolgáltatásaival, értékesítéseivel kapcsolatos visszaélések megelőzése, kivizsgálása, feltárása;

e.az erre vonatkozó külön hozzájárulás esetén az Adatkezelő által történő, közvetlen üzletszerzési, piackutatási célú megkeresés;

f.az Adatkezelő profiljába illő szolgáltatás színvonalának növelése, ennek érdekében végzett piackutatás és a szokások felmérése.

2.Adatkezelő az egyes adatkezelési tevékenységek meghatározása során pontosan megnevezi az adott egyedi adatkezelési cél(oka)t.

7.ADATKEZELÉS JOGALAPJA

1.Főszabály az, hogy az adatkezelés jogalapja minden egyes adatkezelési tevékenység esetében (lásd 10. fejezet) az érintett önkéntes hozzájárulása az Adatkezelő előzetes tájékoztatása alapján.

2.Amennyiben a személyes adat kezelését jogszabály rendeli el, úgy az adatkezelés kötelező. Erről az Adatkezelő az érintettet – ideértve a

Munkatársat és Partnert is – részletesen tájékoztatja a jelen Szabályzatban és egyéb szabályzatokban, amelyek a jelen Szabályzat mellékleteinek tekintendők és ezzel együtt értelmezendők.

3.A 2011. évi CXII. törvény 6. § 5. bekezdése alapján, ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az Adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

-a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

-a saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. Az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, ha személyes adatainak kezelésére ezen jogalapból kerül sor.

8.AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

1.Az adatkezelés időtartama minden adatkezelési tevékenység esetében (lásd 10. fejezet) az érintett kérelme alapján

a.személyes adatainak törléséig, vagy

b.adatainak kezelésére vonatkozó engedélye visszavonásáig,

c.vagy ilyen rendelkezés és jogszabály eltérő rendelkezése hiányában, azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli.

d.Kötelező adatkezelés esetén, a vonatkozó törvény, vagy önkormányzati rendelet állapítja meg az adatkezelés időtartamát.

2.Jelen Szabályzat az egyes adatkezelésekre vonatkozóan az 1. pontban meghatározott időtartamtól eltérő, de jogszabály által megengedett időtartamot is meghatározhat.

9.AZ ADATKEZELŐ NYILATKOZATAI

2.Az Adatkezelő kijelenti, hogy

a.az adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el.

b.az adatkezelés során az Adatkezelő tudomására jutott személyes adatokat kizárólag azok a Munkatársak ismerhetik meg, akiknek az adott adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van.

c.gondoskodik arról, hogy a mindenkor hatályos szabályzat az érintett részére folyamatosan hozzáférhető legyen, ezzel érvényre juttatva az átláthatóság elvét.

d.a weboldal a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedéseket tesz, valamint az adatvédelem elveinek maradéktalan betartása érdekében eljárási szabályokat alakít ki.

e.az érintettek személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedéseket tesz, valamint az adatvédelem elveinek maradéktalan betartása érdekében eljárási szabályokat alakít ki.

f.az általa kezelt adatok megőrzése érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz és adattovábbításhoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő valamennyi intézkedést megteszi, biztosítja.

g.a tőle elvárható módon mindent megtesz az általa kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelem biztosítása, az ehhez szükséges technikai feltételek garantálása érdekében.

h.a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok helytállóságáért felelősségét kizárja.

i.a személyes adatokat harmadik személy részére csak kivételesen és abban az esetben továbbítja, valamint az általa kezelt adatbázist más adatkezelővel csak abban az esetben kapcsolja össze, ha az érintett ahhoz kifejezetten hozzájárul, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

j.kizárólag Magyarországon végez tevékenységet, multinacionális vállalatlánchoz nem tartozik, ezért kötelező szervezeti szabályozást bevezetnie és működtetnie nem szükséges.

k.személyes adatot harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem továbbít, nem ad át.

l.belföldi adatkezelő részére történő adattovábbítás(ok)ról nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Adatkezelő által kezelt

személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

m.az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

3.Az Adatkezelővel jogviszonyban álló szerződéses Partner adatkezelésének jogszerűségéért az Adatkezelő felelősségét kizárja.

4.Megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazásával az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében az Adatkezelő gondoskodik a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozásáról.

10.AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT EGYES TEVÉKENYSÉGEK ÉS A KEZELT ADATOK KÖREI

10.1Általános rendelkezések az egyes adatkezelési tevékenységek kapcsán, az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevétele

1.Az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások körében az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul, általános célja pedig a szolgáltatás nyújtásának biztosítása, valamint a kapcsolattartás. A jelen fejezetben meghatározott személyes adatokat - az egyes alpontokban foglalt kivételekkel - az Adatkezelő a jelen Szabályzat 8.1. szakaszában meghatározott főszabály szerinti ideig őrzi, majd törli, vagy az érintett kérésére a kérelem beérkezésétől számított 2 munkanapon belül, vagy az érintett adatainak kezelésére vonatkozó engedély visszavonásának beérkezésétől számított 2 munkanapon belül törli azokat.

2.Általános szabály, hogy

a.az egyes szolgáltatásoknál lehetőség van további adatok megadására, amelyek segítik az érintett igényeinek teljes körű megismerését, ezek azonban nem feltételei az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevételének.

b.bármely adatkezelési tevékenység során megadott személyes adatokat az Adatkezelő külön adatállományokban, más

megadott adatoktól elkülönítetten tárolja. Ezeket az adatállományokat kizárólag az Adatkezelő arra felhatalmazott Munkatársa(i) ismerheti(k) meg.

c.Munkatárs(ak) az egyes adatokat vagy az adatállományok egészét harmadik személynek nem továbbítja(k), és megtesz(nek) minden biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy azokat jogosulatlan személy meg ne ismerhesse.

d.bármely adatkezelési tevékenység során rögzített, tárolt adatok módosítását, törlését és/vagy zárolását, valamint az adatkezelésről részletes tájékoztatás kérését érintett a következő e-mail címre küldött kérelemmel teheti meg, ha az adott adatkezelési tevékenység meghatározásánál más elérhetőség nincs megadva: info@aktivkft.hu

e.az egyes adatkezelési tevékenység során kötelezően megadandó adatok érintett általi megadása az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltétele.

10.2Információ kérése1

1.Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől információt kérjenek.

2.Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

3.Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadása mellett.

4.Weboldalon, közösségi oldalon, személyesen, e-mail-en, telefonon vagy más módon, vagy más fórumon keresztül történő információ kérés esetén az Adatkezelő az alábbi adatok rendelkezésre bocsátását kéri/kérheti az érintettől, vagy a következő adatok juthatnak az Adatkezelő birtokába:

név*

telefonszám

e-mail cím*

kérdés tartalma*

5.Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás.

6.Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

A *-gal jelzett adatok kötelezőek.

a.Az érintett a weboldal „Kapcsolat” menüpontjában található felületén levő szövegdobozok kitöltésével és a „Küldés” gomb megnyomásával, vagy személyesen, vagy e-mail-en, vagy a facebook oldal üzenetküldés funkcióját használva, vagy telefonon, vagy más fórumon keresztül egyeztethet az Adatkezelő Munkatársával az Adatkezelő termékeiről, szolgáltatásairól, és/vagy egyéb, kapcsolódó kérdésekről.

b.Adatkezelő részére a weboldalon keresztül megadott adatok e-mail- ben jutnak el.

c.A Munkatárs az érintett kérdését megválaszolja és azt részére – ugyanazon az úton, ahogyan az információ kérés érkezett, ha érintett máshogyan nem rendelkezik – eljuttatja.

10.3Ajándékutalvánnyal/kuponnal kapcsolatos adatkezelés2

1.Adatkezelő lehetővé teszi, hogy az érintett különböző ajándékutalványokat/kuponokat vásároljon, amelyeket az adott értékben fel lehet használni az Adatkezelő szolgáltatásaira, termékeire.

2.Az ajándékutalvány/kupon megrendelése és felhasználása önkéntes hozzájáruláson alapul.

3.Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki ajándékutalványokat/kuponokat kíván vásárolni, vagy beváltani az Adatkezelő valamely szolgáltatásával, vagy termékével kapcsolatban.

4.A kezelt adatok köre:

érintett, mint megrendelő neve*

ajándékutalvány kedvezményezettjének neve, vagy annak jelzése, hogy az ajándékutalványt a birtokosa használhatja fel (látra szóló)*

telefonszám*

e-mail cím*

utalvány értéke*

fizetési mód meghatározása

szállítási cím

5.Az adatkezelés célja az, hogy az érintett adatainak megadásával ajándékutalvánnyal/kuponnal kapcsolatos egyedi ajánlatot kaphasson, ajándékutalványt/kupont rendelhessen meg, és/vagy válthasson be, valamint kapcsolattartás.

6.Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

a.Az ajándékutalvánnyal/kuponnal kapcsolatos ajánlatkérés, valamint a megrendelés weboldalon, vagy a közösségi oldal

2A *-gal jelzett adatok kötelezőek.

üzenetküldés funkcióját használva, vagy személyesen, vagy e- mail-en, vagy telefonon, vagy más módon, vagy más fórumon keresztül történhet az említett adatok megadása mellett.

b.Adatkezelő számára a weboldalon keresztül megadott adatok e- mail-ben jutnak el.

c.A beérkező adatokat Adatkezelő Munkatársa kezeli és az érintett számára ajánlatot dolgoz ki, amelyet írásban, azon az úton, ahogy a kérés eljutott az Adatkezelőhöz, eljuttat a részére, vagy személyes megrendelés esetén, vele szóban közöl.

d.Amennyiben az érintett az ajánlatot elfogadja, a Munkatárs a megrendelést írásban visszaigazolja, vagy személyes megrendelés esetén, a papír alapú ajándékutalványt/kupont előkészíti.

e.Amennyiben érintett az ajándékutalvánnyal/kuponnal kapcsolatos díjat az Adatkezelő számára a meghatározott módon és időben megfizette, úgy Adatkezelő Munkatársa az ajándékutalványt/kupont kiállítja és az érintett számára elektronikusan, vagy postai úton elküldi, vagy számára – személyes átvétel esetén – átadja.

7.Az ajándékutalvány/kupon – fajtájának megfelelően - egyedi azonosítót tartalmazhat, amelyet azonban kizárólag az Adatkezelő tud megfelelően kiolvasni, és összekapcsolni az ajándékutalványt/kupont megrendelő, vagy felhasználó személyével.

10.4Hírlevél küldése

1.Érintett a weboldalon, vagy a weboldalra történő regisztrációkor a következőkben meghatározott adataival iratkozhat fel hírlevélre.

2.Hírlevelet az Adatkezelő maga küldi ki.

3.A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul.

4.Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik.

5.A kezelt adatok köre3:

név*

e-mail cím*

6.A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő legújabb

3A *-gal jelzett adatok kötelezőek.

akcióiról, eseményeiről, híreiről, értesítés szolgáltatások változásáról, elmaradásáról.

7.Hírlevél kiküldése kizárólag az érintett hozzájárulásával történik.

8.Az Adatkezelő kizárólag addig kezeli az ebből a célból felvett személyes adatokat, amíg az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról.

9.Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján, valamint az info@aktivkft.hu e-mail címre küldött lemondási kérelem útján.

10.Postai úton a következő címen iratkozhat le a hírlevélről: AKTÍV Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Kft., 6344 Hajós, Kossuth utca 21.

11.Az Adatkezelő a hírlevél listát háromévente felülvizsgálja, és a hírlevél küldéshez három év után megerősítő hozzájárulást kér. Annak az érintettnek az adatait, aki nem ad megerősítő hozzájárulást a hírlevél küldéséhez, az ilyen e-mail címet a következő 15 (tizenöt) napon belül az Adatkezelő törli az adatállományból.

12.Adatkezelő és adatfeldolgozó a kiküldött hírlevelek olvasottságáról, a hírlevelekben levő linkekre történő kattintások segítségével, statisztikát vezet.

13.A Facebook oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra az érintett az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, illetve az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat.

10.5 Weboldalra történő regisztráció4

1.Adatkezelő lehetővé teszi az érintett számára, hogy weboldalára regisztráljon, megkönnyítve a szolgáltatások/termékek megrendelésének folyamatát.

2.A regisztráció önkéntes hozzájáruláson alapul.

3.Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalára önkéntesen, személyes adatainak megadásával regisztrál.

4.A weboldalra történő regisztráció során Adatkezelő a következő adatokat kéri/kérheti a felhasználótól:

• vezetéknév*

A *-gal jelzett adatok kötelezőek.

keresztnév*

felhasználónév*

telefonszám*

mobiltelefonszám

adószám

fax

(szállítási) cím (irányítószám, város, közterület, házszám, emelet)

e-mail cím*

egyéb kérdés, kérés

hírlevélre történő feliratkozás jelzése

5.Az adatkezelés célja az érintett adatinak rögzítése, jogosultságainak, kedvezményeinek, hozzáférésének megadása, érvényesítése, ellenőrzése, a szolgáltatások/termékek megrendelésének megkönnyítése, valamint a kapcsolattartás.

6.Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

a.Érintett a weboldal „Regisztráció” linkjére kattintva eljut egy oldalra, amelyen keresztül a fent meghatározott adatait megadhatja és azokat a „Register” gombra kattintással eljuttathatja az Adatkezelő részére.

b.A megadott adatok a weboldalt kiszolgáló szerverre titkosított csatornán keresztül jutnak el.

c.Adatkezelő számítástechnikai rendszere a regisztráció megerősítése érdekében automatikusan generált jelszót és aktiváló e-mailt küld az érintett által megadott e-mail címre. Amennyiben az aktiváció 24 órán belül nem történik meg, úgy a megadott adatok automatikusan törlésre kerülnek.

d.A megerősítést követően, a megadott adatok az erre a célra szolgáló elektronikus rendszerbe rögzítésre kerülnek.

10.6 Bejelentkezés a weboldalon5

1.Felhasználó a weboldalra, a regisztrációt követően, bejelentkezhet.

2.A bejelentkezés önkéntes hozzájáruláson alapul.

3.Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalára korábban regisztrált, és oda önkéntesen, személyes adatainak megadásával belép.

4.A weboldalon keresztül történő bejelentkezés esetén az Adatkezelő az alábbi adatok rendelkezésre bocsátását kéri/kérheti az érintettől:

regisztráció során megadott e-mail cím vagy felhasználónév*

A *-gal jelzett adatok kötelezőek.

jelszó*

5.Az adatkezelés célja a weboldalra bejelentkező érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, a megrendelés egyszerűsítése, felgyorsítása, korábban megadott megadott adatinak – szükség szerinti – módosítása, valamint kapcsolattartás.

6.Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

a.Érintett a weboldal „Belépés” linkjére kattintva eljut egy oldalra, amelyen keresztül a fent meghatározott adatait megadhatja és azokat a „Belép” gombra kattintással eljuttathatja az Adatkezelő részére.

b.A megadott adatok a weboldalt kiszolgáló szerverre titkosított csatornán keresztül jutnak el.

c.Amennyiben az e-mail cím/felhasználnónév és jelszó páros létezik, úgy a szerver a felhasználót beengedi az oldalra.

d.Amennyiben az érintett a jelszavát elfelejtette, úgy lehetősége van a jelszavát új jelszóra cserélni, ha az „Jelszó emlékeztető” linkre kattintással feljövő oldalon megadja e-mail címét és a „Jelszó emlékeztető” gombra kattintva egy új, véletlenszerűen generált jelszót küldet az e-mail címére.

e.Érintett, amennyiben korábban adataiban módosulás történt, úgy a bejelentkezést követően, adatait a weboldalon módosíthatja. A módosított adatok közvetlenül az Adatkezelő adatállományába jutnak el, így az adatmódosítás az Adatkezelő részéről manuális beavatkozást nem igényel.

10.7 Webshoppal kapcsolatos adatkezelés6

1.Adatkezelő lehetővé teszi az érintett számára, hogy a weboldalán keresztül egy vagy több terméket és/vagy szolgáltatást rendeljen meg.

2.A megrendelés önkéntes hozzájáruláson alapul.

3.Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalára önkéntesen, személyes adatainak megadásával regisztrál, belép és terméket és/vagy szolgáltatást rendel.

4.Megrendelés esetén az Adatkezelő a következő adatokat kezeli, kezelheti:

vezetéknév*

keresztnév*

felhasználónév*

e-mail cím*

cég neve

cím*

A *-gal jelzett adatok kötelezőek.

város*

megye/kerület*

irányítószám*

ország*

telefonszám*

fax

szállítási és számlázási információk, ha eltérnek a regisztrációban megadottaktól

vezetéknév*

keresztnév*

e-mail cím*

cég neve

cím*

város*

megye/kerület*

irányítószám*

ország*

telefonszám*

fax

e-mail cím megadása

jelszó megadása

megrendelt termékek megnevezése* és száma*

megrendelt szolgáltatások és száma

rendelésazonosító*

rendelés dátuma*

5.Az adatkezelés célja a weboldalon keresztül terméket/szolgáltatást megrendelő érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, a megrendelés egyszerűsítése és biztosítása, valamint a kapcsolattartás.

6.Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

a.Érintett a weboldalon elérhető webshop virtuális kosarába helyezi a webshopban elérhető és számára megfelelő terméket/szolgáltatást az általa határozott számban.

b.Érintett a „Kosár” gombra kattintva eljut a weboldal olyan felületére, ahol változtathat a virtuális kosár tartalmán, vagy folytathatja a vásárlás új termék kiválasztásával, vagy megrendelését adhatja le.

c.Amennyiben a kosár tartalmát érintett rendben találja és a megrendelést óhajtja, úgy a „Tovább a fizetésre” gombra történő kattintással eljut a weboldal olyan felületére, ahol a regisztrációját megteheti, vagy a megrendelést bejelentkezéssel folytathatja.

d.Érintett a fenti adatait a megrendelés folyamata során önkéntesen megadja.

e.Adatkezelő számára a megrendelés során kezelt adatok e-mail-ben érkeznek meg, amelyet Adatkezelő Munkatársa kezel és a megrendelést az érintett számára e-mail-en visszaigazolja.

f.Ezt követően Adatkezelő megkezdi a megrendelés teljesítését.

g.Adatkezelő a teljesítést elősegítendő, a jelen Szabályzat Adatfeldolgozás, adattovábbítás fejezetében meghatározott adatokat továbbíthatja Partnerei, mint teljesítési segédei számára, a fejezetben leírt szabályok szerint.

10.8Bankkártya adatokkal kapcsolatos adatkezelés

1.Adatkezelő lehetővé teszi, hogy érintett a megrendelt termékek /szolgáltatások ellenértékét bankkártyával (ideértve a hitelkártyákat) egyenlítse ki.

2.Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy a megadott bankkártya adatokat a jelen Szabályzat I. sz. mellékletében meghatározott bank(ok), mint az adattovábbítás címzettjei irányába továbbítja, az adatkezelés céljának teljesítése okán.

3.A bankkártya adatok megadása önkéntes hozzájáruláson alapul.

4.Érintettek köre: Minden természetes személy, aki foglalását bankkártya adatokkal kívánja megerősíteni, és/vagy bankkártyával kíván fizetni.

5.A kezeld adatok köre:

• kártyabirtokos neve

• bankkártya száma

• CVV kód

• lejárat dátuma

6.Az adatkezelés célja az érintettek elektronikuson úton történő vásárlásainak elősegítése, az érintett részéről történő pénzügyi teljesítés végrehajtása.

7.Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

a.Érintett a vásárlás utolsó lépéseként megadhatja fenti adatait a weboldal erre a célra szolgáló felületén.

b.A megadott adatok titkosított csatornán jutnak el az azt kezelő és feldolgozó bankhoz.

c.A megadott bankkártya adatokat az Adatkezelő is letárolja egy biztonságos adatállományba az esetleges reklamációk céljával és a 8. fejezet 1.c pontban meghatározott ideig tárolja azokat.

d.A biztonságos adatállományhoz, így a letárolt adatokhoz kizárólag az Adatkezelő Ügyvezetőjének van hozzáférése, aki kizárólag reklamáció, bankkártyával történő visszaélés, csalás és egyéb bűncselekmények gyanúja esetén, kizárólag az érintett, vagy annak, akinek jogos érdekeit a tranzakció sérti, vagy

hatósági kérésére tekint bele az adott tranzakció adataiba, vagy teszi azokat elérhetővé az említett személyek számára.

e.A bankkártya adatok kezelését, azonosítását, a kártya és így a kapcsolódó bankszámla megterhelését az adott bank a saját adatkezelési- és adatvédelmi, valamint üzlet- és egyéb szabályzata alapján végzi.

10.9Közösségi oldalakon történő jelenlét és marketing

1.Adatkezelő elérhető a Facebook közösségi portálon, a https://www.facebook.com/Akt%C3%ADv-Kft-208931935835581/?fref=ts valamint más közösségi oldalakon.

2.A közösségi oldalak, azon belül is különösen a Facebook oldal használata és az azon keresztül, az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, és egyéb, a közösségi oldal által megengedett művelet önkéntes hozzájáruláson alapul.

3.Az érintettek köre: Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait, különösen facebook.com közösségi oldalán lévő oldalt vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik.

4.Az adatkezeléssel érintett adatok köre:

érintett publikus neve

publikus fotója

publikus e-mail címe

publikus egyéb adata

érintett közösségi oldalon keresztül küldött üzenete

érintett általi értékelés, vagy más művelet eredménye

5.A közösségi portálokon, különösen a Facebook-on történő jelenlét és az azzal kapcsolatos adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje. A közösségi oldal segítségével az érintett tájékozódhat a legújabb akciókról is.

6.Érintett a közösségi oldal feltételei alapján önként hozzájárul az Adatkezelő tartalmainak követésével, kedveléséhez. Példálózó meghatározással élve, a Facebook oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra az érintett az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és ezzel hozzájárul az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, továbbá az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat.

7.Érintett az Adatkezelőt szövegesen és számszerűen értékelheti, ha ezt a közösségi oldal lehetővé teszi.

8.Adatkezelő közösségi oldalán, különösen Facebook oldalán képeket/videófelvételeket is közzétesz a különböző eseményekről, az Adatkezelő szolgáltatásairól, egyebekről. Adatkezelő a facebook oldalt összekapcsolhatja más közösségi oldalakkal a facebook.com közösségi portál szabályai szerint, így a facebook oldalon történő közzétételen érteni kell az ilyen kapcsolt közösségi portálokon történő közzétételt is.

9.Amennyiben nem tömegfelvételről, vagy közéleti szereplésről készült felvételről van szó (Ptk. 2:48.§), Adatkezelő mindig kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt.

10.Érintett az adott közösségi oldal adatkezeléséről tájékoztatást az adott közösségi oldalon kaphat, ennek megfelelően a Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a www.facebook.com címen kaphat.

10.10 Blog-használat7

1.Érintett az Adatkezelő weboldalán elektronikusan elérhető blog-hoz véleményt, megjegyzést írhat a következőkben meghatározott adatainak megadásával párhuzamosan.

2.blog-használathoz történő regisztráció, a bejelentkezés és a blog-hoz történő hozzászólás önkéntes hozzájáruláson alapul.

3.Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által biztosított blog-hoz hozzá kíván szólni, ezért személyes adatainak megadásával regisztrál, bejelentkezik.

4.A kezelt adatok köre8

név*

e-mail cím*

megjegyzés, vélemény

5.Az adatkezelés célja az, hogy az érintett az Adatkezelő blog-jával kapcsolatos véleményét kinyilváníthassa, továbbá Adatkezelő részéről kapcsolattartás az érintettel (esetleges panasz miatt).

6.Érintett tudomásul veszi, hogy a blog-ot más érintettek és harmadik személyek is elérhetik, ezért a blog használatával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a blog-használat során a regisztrációkor megadott nevet,

A *-gal jelzett adatok kötelezőek.

A *-gal jelzett adatok kötelezőek.

valamint a blog-használat során fogalmazott megjegyzést, véleményt más érintettek vagy harmadik személyek is megismerhessék. Tekintettel arra, hogy Adatkezelő a blog-ban megadott adatokat nem vizsgálja, de elérhetővé teszi, ezért a blog használatáért Adatkezelő felelősséget nem vállal. Ennek megfelelően érintett a blog-ot körültekintően kell, hogy használja.

10.11 Munkatársak adatainak nyilvántartása9

1.Adatkezelő a hatályos jogszabályok előírásai alapján köteles adatokat felvenni, és adatokat átadni az adóhatóság irányába munkaviszony létesítése, vagy egyszerűsített foglalkoztatás esetén.

2.A jogviszony létesítése önkéntes hozzájáruláson alapul, de az adatkezelés kötelező az adózás rendjéről szóló 2003. XCII. törvény 16.§ 4. bekezdése alapján, valamint az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 3. és 11.§ alapján.

3.Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel munkaviszonyt, vagy egyéb jogviszonyt létesít, amellyel kapcsolatban az Adatkezelőnek bejelentési kötelezettsége fakad.

4.Kezelt adatok köre munkaviszony esetén:

• családi és utónév*

• születési hely

• születési idő*

• anyja neve*

lakcím*

adóazonosító jel*

TAJ szám

a végzettség, szakképzettség, szakképesítés, továbbá az ezt igazoló okiratot kibocsátó intézmény neve és az okirat száma*

FEOR szám*

biztosítási jogviszonyának kezdete, kódja, megszűnése*

biztosítás szünetelésének időtartama*

heti munkaidő*

bruttó bér

személyazonosító igazolvány száma

telefonszám

e-mail cím

érintett személyes képmása

idegen nyelv tudása

munkakör, munkaköri leírás

vezetői megbízások

A *-gal jelzett adatok kötelezőek.

gyakornoki idő, vizsga, próbaidő

fegyelmi eljárás, büntetés, felmentés

büntetett előélet

fizetési fokozat

tudományos kutatás (publikáció)

művészeti alkotói tevékenység

munkában töltött idő

munkaviszonyba beszámítható idő

besorolással kapcsolatos adatok

kapott kitüntetések, díjak és más elismerések, címek

5.Kezelt adatok köre egyszerű foglalkoztatás esetén:

családi és utónév*

születési hely*

születési idő*

anyja neve*

lakcím*

adóazonosító jel*

TAJ szám*

egyszerűsített munka jellege*

munkakör megnevezése*

munkaviszony kezdete és megszűnésének napja*

alkalmi munka esetén a ledolgozott munkaórák száma/nap (naponként)*

rendes munkaidő

személyi alapbér*

munkavégzés helye

6.Az adatkezelés célja jogviszony létesítése és a jogszabályok szerinti kötelezettségek teljesítése, valamint kapcsolattartás.

7.Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

a.Adatkezelő az érintettet tájékoztatja, hogy az adó- és vámhatóság felé, törvényen alapuló bejelentési kötelezettsége van a kötelezően megadandó adatok vonatkozásában, amelyet az érintett írásban tudomásul vesz.

b.Amennyiben érintett nem kívánja tudomásul venni a törvényi kötelezettségek teljesítését, azokhoz nem járul hozzá, vele munkaviszony, vagy egyszerűsített foglalkoztatási jogviszony nem létesíthető.

c.A tudomásulvételt követően, érintett, a jövőbeni Munkatárs, munkaviszonyt vagy egyszerűsített foglalkoztatási jogviszonyt létesít az Adatkezelővel vonatkozó szerződés kötéséve, amelyet Adatkezelő az Archiválási Szabályzat szerint letárol.

d.Adatkezelő a törvényi kötelezettségeket teljesítendő, a kötelezően megadandó adatokat a saját adóazonosító számának, nevének, elnevezésének, székhelyének, telephelyének, lakóhelyének,

továbbá jogelődje nevének és adószámának közlésével, az illetékes elsőfokú állami adó- és vámhatóságnak elektronikus úton vagy az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenti, tehát az adatokat átadja.

10.12Weboldal látogatási adatok

I.Hivatkozások és linkek

1.Adatkezelő weboldala olyan linkeket is tartalmazhat, amelyek olyan oldalakra mutatnak, amelyeket nem az Adatkezelő üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. Az Adatkezelőnek nincs semmi befolyása a partner cégek által üzemeltetett weboldalak tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért.

2.Kérjük, tekintse át az Ön által látogatott oldalak adatkezelési Szabályzatát, illetve adatvédelmi nyilatkozatát mielőtt az adott oldalon az adatait bármilyen formában megadná.

II.Cookie-k

3.Adatkezelő tekintettel a 2003. évi C. törvény 155.§ 4. bekezdésében foglaltaknak, miszerint „Egy előfizetőnek vagy felhasználónak elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érintett felhasználó vagy előfizető világos és teljes körű - az adatkezelés céljára is kiterjedő - tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni” a következő tájékoztatást adja az általa használt analitikai eszközökkel, azaz cookie-kkal (magyarul: süti) kapcsolatban.

4.Adatkezelő a következő cookie-kat használja, amelyek célját alább határozza meg:

a. Feltétlenül szükséges cookie-k

i.Az ilyen cookie-k nélkülözhetetlenek a weboldal megfelelő működéséhez. Ezen cookie-k elfogadása nélkül Adatkezelő nem tudja garantálni a weboldal elvártaknak megfelelő működését, sem pedig azt, hogy minden, a felhasználó által keresett információhoz a felhasználó hozzá fog jutni.

ii.Ezek a cookie-k nem gyűjtenek be személyes adatokat az érintettől vagy olyan adatokat, amelyek marketing célokra használhatók fel.

iii.Feltétlenül szükséges cookie-k például a Teljesítmény

cookie-k, amelyek információt gyűjtenek arról, hogy a weboldal megfelelően működik-e, működésében tapasztalhatóak-e hibák. Az esetleges hibák jelzésével az Adatkezelő segítségére vannak a weboldal

tökéletesítéséhez, illetve jelzik, hogy melyek a weboldal legnépszerűbb részei.

b.Funkcionális cookie-k

i.Ezek a cookie-k biztosítják a weboldal érintett igényeire szabott következetes megjelenését, és megjegyzik az érintett által választott beállításokat (például: szín, betűméret, elrendezés).

c.Célzott cookie-k

i.A célzott cookie-k biztosítják azt, hogy a weboldalon megjelenő hirdetések igazodjanak az érintett érdeklődési köréhez. A weboldalon elsősorban az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokhoz, termékekhez kapcsolódó hirdetések találhatók és az érintett számára kedvezőbb ajánlatok elérésének megkönnyítését szolgálják.

d.Harmadik fél által biztosított cookie-k

i.Előfordulhat, hogy a weboldalon megjelenik olyan, harmadik fél – például egy közösségi oldal - által biztosított cookie, amely lehetővé teszi az adott tartalom megosztását vagy kedvelését, és amivel olyan információkat küld a harmadik fél számára, amiket az később arra használhat fel, hogy más weboldalakon is hirdetéseket jelenítsen meg az érintett számára.

5.A cookie továbbá segít a weboldal ergonómia kialakításának javításában, felhasználóbarát weboldal kialakításában, a látogatók online élményének fokozása érdekében.

III.Analitika, Facebook pixel (képpont)

6.Adatkezelő a weboldalba, (vagy annak bármely aloldalába) úgynevezett Facebook pixel (korábban konverziókövetési képpont) eszköz használatával JavaScript-kódot ágyaz be, amely üzenetet küld a Facebook-nak, amikor a felhasználó felkeresi az oldalt vagy végrehajt ott egy műveletet. Ez egyrészt az Adatkezelő reklámra fordított költségei megtérülésének értelmezését segíti, másrészt megkönnyíti, hogy olyan felhasználók számára jelenítse meg hirdetéseit, akiknél nagyobb valószínűségű a Facebook-on kívüli konverzió. A Facebook pixelt személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A Facebook pixel használatáról, működéséről a www.facebook.com oldalon található bővebb információ.

IV. Facebook remarketing

7.Adatkezelő a weboldalba, (vagy annak bármely aloldalába) kódkészletet helyez el, amelynek célja az, hogy az adott weboldalt látogató felhasználó számára az Adatkezelő reklámja, hirdetése elérhetővé váljon akkor, miközben a Facebook-ot használja. A Facebook remarketing

kódkészlet személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A kódkészlet használatáról, működéséről a www.facebook.com oldalon található bővebb információ.

V.Google Adwords remarketing

8.7. Adatkezelő a weboldalba, (vagy annak bármely aloldalába) kódkészletet helyez el, amelynek célja az, hogy az adott weboldalt látogató felhasználó számára az Adatkezelő reklámja, hirdetése elérhetővé váljon akkor, miközben a Google Display Hálózat webhelyein böngésznek, és/vagy az Adatkezelőre, vagy az Adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezésre keresnek a Google rendszerében. A kódkészlet személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A kódkészlet használatáról, működéséről a http://support.google.com oldalon található bővebb információ.

9.Mindezek alapján, az Adatkezelő az analitikai rendszereket nem használja személyes adatok gyűjtésére.

10.Adatkezelő felhívja a felhasználók figyelmét, hogy a legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, a látogatóknak azonban lehetőségük van ezeket kitörölni, vagy automatikusan visszautasítani.

11.Mivel minden böngésző eltérő, a felhasználó egyénileg, a böngésző eszköztár segítségével állíthatja be a cookie-kal kapcsolatos preferenciáit.

12.Adatkezelő felhívja a felhasználók figyelmét, hogy elképzelhető, hogy bizonyos tulajdonságokat nem tudnak használni a weboldalon, amennyiben úgy döntenek, hogy nem fogadják el a cookie-kat.

11.ADATFELDOLGOZÁS ÉS ADATTOVÁBBÍTÁS

1.Adatkezelő külső adatfeldolgozót

a.az érintett által megrendelt termékek kiszállításán, valamint

b.a weboldal- és tárhelyszolgáltatón kívül,

nem vesz igénybe, az általa kezelt adatokat maga dolgozza fel.

2.A megbízott adatfeldolgozók nevei és adatai a jelen Szabályzat I. sz. mellékletében kerülnek meghatározásra.

3.Az adatfeldolgozó számára az adatkezelési műveletekre vonatkozó utasítások jogszerűségéért az Adatkezelő felel.

4.Az adatfeldolgozó tevékenységi körén belül, valamint az Adatkezelő által meghatározott keretek között felelős a személyes adatok feldolgozásáért,

megváltoztatásáért, törléséért, továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért.

5.Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozót nem vehet igénybe.

6.Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

7.Adatok továbbítására minden esetben csak az érintett hozzájárulása, vagy jogszabály felhatalmazása alapján kerül sor.

8.Adatkezelő szervezetén belül személyes adatok csak a célhoz kötöttség elvének megfelelően továbbíthatók, és csak megfelelő cél esetén biztosítható az adatokhoz hozzáférési jog.

9.Adatkezelő saját szervezetén belül, szervezeti-működési egységei között adattovábbítást végez

a.a vállalatirányítási rendszer felé és a vállalatirányítási rendszer irányából a weboldal felé;

b.a számlázó szoftver irányába

c.adatgazdák egymás között, a feladataik elvégzéséhez szükséges mértékben.

10.Az előző pontban meghatározott esetekben az adatok az Adatkezelőtől nem kerülnek ki. Adatok Adatkezelőn belül történő továbbítása kizárólag úgy történhet, ha a továbbítani kívánt adat(ok)hoz a címzett adatgazdának is van hozzáférési jogosultsága. Az adatgazda a továbbítást megelőzően köteles beszerezni a címzett adatgazda hozzáférési jogosultságával kapcsolatos információkat.

11.Az adatok továbbításának célja az adatok feldolgozása, az Adatkezelő szerződéses és jogszabályból fakadó kötelezettségeinek teljesítése.

12.Adatkezelő személyes adatot csak akkor továbbíthat, ha annak jogalapja egyértelmű, célja, és az adattovábbítás címzettjének a személye meghatározott és 7. pontnak megfelelően, ahhoz érintett hozzájárulását adta, vagy jogszabály szerint kötelező.

13.Az érintett hozzájárulásához kötött adattovábbítás esetén az érintett a nyilatkozatát az adattovábbítással érintett minden adat, az adattovábbítás címzettje és célja ismeretében adja meg.

14.A jelen szabályzat alapján az érintett önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy adatait az Adatkezelő szerződéses Partnerei számára továbbítsa, hogy az érintett által igénybe venni kívánt szolgáltatást, terméket az Adatkezelő a számára biztosíthassa, ha az Adatkezelő az adattovábbítás előtt a Partnert az érintett számára megnevezte.

15.Az előző pontnak megfelelően, Adatkezelő Partnerei, így az adattovábbítás címzettjei a következők:

a.a jelen szabályzat II. sz. mellékletében megnevezett bankok;

b.a jelen szabályzat II. sz. mellékletében megnevezett teljesítési segédek.

16.Az adattovábbítás jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.

17.Az adattovábbítás célja a 15. pont a.) alpontjában meghatározott adattovábbítási címzettek esetén az érintettek elektronikuson úton történő vásárlásainak elősegítése, az érintett részéről történő pénzügyi teljesítés végrehajtása.

18.Az adattovábbítás célja a 15. pont b.) alpontjában meghatározott adattovábbítási címzettek esetén az érintett felé történő teljesítés végrehajtása az Adatkezelő nevében, teljes felelősségvállalása mellett.

19.Adattovábbítással érintett adatok köre a 17. pontban meghatározott cél esetén:

kártyabirtokos neve

bankkártya száma

CVV kód

lejárat dátuma

20.Adattovábbítással érintett adatok köre a 18. pontban meghatározott cél esetén:

érintett neve

telefonszáma

e-mail címe

az érintett számára, az Adatkezelő nevében és felelősségére történő szolgáltatás meghatározása

21.Adatkezelő más számára, továbbá más adatot nem továbbít, ennek megfelelően Adatkezelő külföldre adatot nem továbbít.

22.Adatkezelő minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy érvényre juttassa az adatvédelem elveit és a célnak megfelelő, de a lehető legkevesebb adatot továbbítsa Partnerei irányába.

12.ADATBIZTONSÁG, A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSA, AZ INFORMÁCIÓBIZTONSÁG

1.Személyes adat csak a 10. fejezet szerinti tevékenységekkel összhangban, az adatkezelés célja szerint kezelhető.

2.Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket az informatikai eszközök útján tárolt adatállományok tekintetében.

3.Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a vonatkozó jogszabályokban előírt adatbiztonsági szabályok érvényesüljenek.

4.Ugyancsak gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

5.Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

6.Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő jelen szabályzattól tartalmilag és formailag elkülönülő szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján is gondoskodhat.

7.Adatkezelő, Munkatársai a jelen Szabályzatban és egyéb, adatvédelemmel kapcsolatos szabályzatokban, munkaköri leírásokban, utasításokban meghatározott, az adatbiztonság magas fokú érvényesülését biztosító rendben kötelesek eljárni.

8.Adatkezelő az adatbiztonság feltételeinek érvényesítése érdekében gondoskodik az érintett Munkatársak megfelelő felkészítéséről.

9.Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

10.Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

a.A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök

védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);

b.Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);

c.Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);

d.Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

11.Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai környezetet oly módon biztosítja, hogy

a.az érintett által megadott személyes adatokat csak és kizárólag a jelen szabályzatban meghatározott adatokkal és módon kapcsolja össze.

b.gondoskodik arról, hogy a személyes adatokhoz az Adatkezelőnek csak olyan munkatársai férjenek hozzá, akiknek ez munkaköri kötelezettségükből fakadó feladatuk ellátásához elengedhetetlenül szükséges.

c.az adatok valamennyi módosítása a módosítás időpontjának megjelölésével kerül sor.

d.a hibás adatok az érintett erre irányuló kérelme alapján 24 órán belül törlésre kerülnek.

e.az adatokról biztonsági mentés készül.

12.Az Adatkezelő az adatok kezelése - így különösen azok tárolása, helyesbítése, törlése - az érintett tájékoztatás kérése, illetve tiltakozása során az elvárt védelmi szintet nyújtja.

13.Adattovábbításra az érintett hozzájárulásával, érdekeinek sérelme nélkül, bizalmasan, az ennek teljes mértékben megfelelő informatikai rendszer biztosítása mellett kerül sor az adatkezelés céljának, jogalapjának és elveinek betartása mellett. Az érintett személyes adatait hozzájárulása nélkül az Adatkezelő nem továbbítja, harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, kivéve, ha ezt jogszabály kötelezően írja elő.

14.Az érintett egyéb, vele közvetlenül, vagy közvetve kapcsolatba nem hozható, beazonosíthatatlan – a továbbiakban anonim – adatok személyes adatnak nem minősülnek.

13.JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

1.Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az info@aktivkft.hu e-mail címen, illetve az adatkezeléssel érintett egyes tevékenységek körében az ott rögzítettek szerint.

2.Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, adatfeldolgozó adatairól, ha adatfeldolgozót vett igénybe, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról, céljáról és címzettjéről.

3.Az Adatkezelő a valóságnak nem megfelelő személyes adatot helyesbíti, illetve törli az adatot, amennyiben:

a.kezelése jogellenes;

b.az érintett kéri;

c.az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d.az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

e.azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

4.Az Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

5.Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a.a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b.a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c.a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

6.Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 munkanap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a kérelmező tiltakozása megalapozott,

az Adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

7.Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta

8.Amennyiben az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezelő a 6. pontban hivatkozott határidőt elmulasztja, jogosult – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulni.

9.Bírósági jogérvényesítés: Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.

10.Információs önrendelkezési jogának megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

11.Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. Levélcím: 1525. Pf. 75

Tel: (06 1) 457 7100 Fax: (06 1) 356 5520 E-mail: info@nmhh.hu

14.EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Jelen szabályzat 2016. augusztus hó 1. napjától lép hatályba.

Kelt: 2016. augusztus hó 1. nap

Hévizi János Ügyvezető Igazgató AKTÍV Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Kft.

Szavazás